MENU
Jesteś tutaj: DLA SZKÓŁ AKTYWNA TABLICA 2022

PROJEKT AKTYWNA TABLICA 2022

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele,

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Beneficjenci Programu w 2022 roku:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoły ponadpostawowe , szkoły podstawowe, które nie brały udziału w programie mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500  (14 000 ze środków budżetu państwa i 3500 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakupienie:

 • Laptopa wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
 • Zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.
 • Tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym.
 • Tablic interaktywnych bez projektora ultraogniskowego.
 • Projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych.
 • Głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.
 • Interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej minimum 55 cali.
 • Specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki 

Szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 43 750 zł (35 000 ze środków budżetu państwa i 8750 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakupienie:

 • Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity  Disorder,  ADD  –  Attention  Deficit  Disorder),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.
 • Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.
 • Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii  dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.
 • Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 • Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii  dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione wyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.
 • Specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wskazanych w cz. IV pkt 1-5 wniosku, wykorzystywanego w TIK.
 • Komputera stacjonarnygo lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.

Szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- uczniowie niewidomi, SOSW,  mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 125 000 zł (100 000 ze środków budżetu państwa i 25000 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakupienie:

 • Laptopa wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
 • Zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.
 • Notatnik brajlowskiego.
 • Linijki brajlowskiej.
 • Inne urzadzenie spełniające funckję notatnik lub linijki brajlowskiej.
 • Komputera stacjonarnygo lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.
 • Drukarka brajlowska - TYLKO SOSW DLA UCZNIÓW NIEWODMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
 • Drukarka druku wypukłego- TYLKO SOSW DLA UCZNIÓW NIEWODMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
 • Drukarka 3D- TYLKO SOSW DLA UCZNIÓW NIEWODMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

*Rodzaj wkładu własnego:
– wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie
– wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Harmonogram Programu w roku 2022:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 maj br.
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 30 maj br.
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 30 czerwiec br.
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia br.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami Edukacyjnymi, którzy doradzą w kwestiach doboru rozwiązań sprzętowych dla szkół. 

Służymy pomocą w wypełnieniu wniosków pod numerami telefonu: 

+48 514 490 029; +48 799 055 362; +48 783 027 018

KATALOG AKTYWNA TABLICA 2022